default

Privacy Statement

Dansmakers Amsterdam verwerkt persoonlijke gegevens van de gebruikers van onze diensten. Wij houden ons in alle gevallen aan de eisen van de ‘Algemene Verordening Gegevensbescherming’ (AVG).

 

Dansmakers Amsterdam gebruikt de via deze website verstrekte persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 1. het uitvoeren van alle transacties die via de website verlopen;

 2. het versturen van maximaal 8 e-mail nieuwsbrieven per jaar aan opt-in nieuwsbrief abonnees;

 

WELKE PERSOONSGEGEVENS VERWERKT Dansmakers Amsterdam?

De gegevens die worden verwerkt zijn alleen die gegevens die nodig zijn voor de uitvoering van de bovenstaande doeleinden. Hierbij valt te denken aan NAW-gegevens, e-mailadres, geboortedatum, geslacht, rekeningnummer, aantal en type gekochte toegangsbewijzen.

 

DELEN MET ANDEREN

Dansmakers Amsterdam deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden, zoals onze ticketing-partij, als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens.

Wij werken op deze manier met de volgende bedrijven (hierna: ‘verwerkers’):

 • Active Tickets: ticketing-systeem

 • Buckaroo: financiële afhandeling online ticketing

 • Mitosis: CRM-systeem

 • Google (Analytics): voor het monitoren van klikgedrag (met geanonimiseerde data)

 • Mailchimp: voor het versturen van e-mailings

 • Facebook, twitter, instagram: voor advertentiecampagnes

 • Dropbox en One Drive: voor het opslaan van data

 

 

BEVEILIGING

Dansmakers Amsterdam neemt de bescherming van jouw gegevens serieus. Wij nemen, conform de eisen van de AVG, passende en adequate maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@dansmakers.nl.

Jouw gegevens aanpassen?

Wanneer je vragen, opmerkingen of klachten hebt over het gebruik van persoonsgegevens, je wil afmelden voor de nieuwsbrief of andere vragen hebt over het privacybeleid van Dansmakers Amsterdam, dan kan er contact opgenomen worden via info@dansmakers.nl.

Gebruikt Dansmakers Amsterdam Cookies of Pixels?

 • Dansmakers Amsterdam gebruikt geen cookies op de website

 • Dansmakers Amsterdam gebruikt geen Facebook Pixels

Kan Dansmakers Amsterdam dit Privacy Statement wijzigen?

Ja, Dansmakers Amsterdam behoudt zich het recht voor dit Privacy Statement te wijzigen. Via deze website wordt de actueel geldende Privacy Statement weergegeven.

 

DISCLAIMER

Door deze internetsite te bezoeken en/of de op of via deze internetsite aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer.

 

Inhoud

Samenstellers en uitgevers van informatie op deze website zijn zich volledig bewust van hun taak zo betrouwbaar mogelijke informatie te verstrekken. Dansmakers Amsterdam spant zich ervoor in de inhoud van de webpagina regelmatig te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is. Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Merk je dat er iets niet klopt? Laat het ons alstublieft meteen weten. Dan kunnen we het corrigeren. Werkt iets niet goed? Dan is er misschien een technische storing. Waarschuw ons even, alstublieft. Bij voorbaat excuses voor het ongemak. Mail ons via info@dansmakers.nl.

Kaartverkoop, aanbiedingen, prijzen

Alle door Dansmakers Amsterdam, dan wel door onze verwerkers gedane aanbiedingen, (programma-)aankondigingen, mededelingen of anderszins verschafte informatie en prijsopgaven zijn vrijblijvend. Dansmakers Amsterdam aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten in door Dansmakers Amsterdam en door derden aan de bezoeker gedane aankondigingen, aanbiedingen, mededelingen of anderszins verschafte informatie en prijsopgaven, dan wel voor fouten gemaakt bij de (voor-)verkoop van plaatsbewijzen door derden, daaronder begrepen de zogenaamde fysieke verkooppunten.

Intellectuele eigendomsrechten

Dansmakers Amsterdam behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, merkrechten en octrooien) met betrekking tot op deze website gepresenteerde informatie (waaronder teksten, grafisch materiaal en logo’s), tenzij anders vermeld.

Behalve het downloaden en printen van de geboden informatie voor eigen persoonlijk gebruik, is het niet toegestaan om de inhoud van deze website, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Dansmakers Amsterdam, over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook te distribueren of openbaar te maken.

tickets & agenda